1. Gießener Allgemeine
  2. Hessen

Wäs de noch ...

Erstellt: Aktualisiert:

Von: Burkhard Bräuning

Kommentare

Ihr läiwe Leut, käft auch kurze Hoasse ean so Innerhemderchen, däi nur Träjer, also wink Stoff hu. Eas soll furchtboar Häß wean. Ean Grimmich-Stockhause, wu aich wuhn, soi firn Deansdoag 37 Groad gemeald, 14,7 Stonn pralle Sonn. Hui, do häst’s ean koile Platz siche - eam Kealler, eam Schweamboad, eam Waald. Ob’s so kimmt, weas mear nitt, ower häs weard’s off alle Fälle.

Woarde mearsch oab.

Ower etz aut annersch. Eam Aachebleack wearn jo iwerall die Schoiler »eans Läwe entlosse«. So hirrt mearsch jo dann manchmo bei dene Reede, däi do zou Gehier komme. No ja, also deas Läwe fingt jo nitt earscht o, wann mear die Schoul velesst. Groad däi Jurn zweaschich 6 ean (wann’s lang dauert) 20 sealde jo voll soi meat prallem Läwe. Däi Zeit muss mear meatneame, vo deare muss mear ziern, wann’s dann spearer emo nitt so gout lääft, wann mear emo ea Sinnkrise gritt. Dann muss do out eam Kopp dreansoi, was mear wirre nooch vorne raume, wu mear meat goare Gefoile dro deanke kann. So out wäi das: »Wäs de noch, wäi mear meat de Schoul ean Berlin wonn, ean wäi…« Wu däi drei Pinkterchen stieh, do kann jeder soi äjene Erleabnisse eanfüche. Ean weirer: »Wäs de noch, wäi ihs zwä Liererinne ›Say Something‹ bei de Oabschiedsfeier gesunge hu? Eas woar herzzereißend.« »Wäs de noch, wäi mear Plän fiers Läwe gemoacht hu?« »Wäs de noch, wäi mear ihs vezzuhlt hu, was mear fier Träume hu?« »Wäs de noch, wäi mear eas erschte Mo veliebt woan?« »Wäs de noch, wäi aich ea Sechs ean Mathe geschreawe hu ean moin Babbe sad: Siehst de, das host de fo mier geirbt.« »Ean wäs de noch, wäi manche Lihrer(inne) ihs modiviert hu, wäi se o ihs geglaabt hu, wäi se ihs de Reacke gestärkt hu.« Dezou kimmt all das Goure, was hoffentlich deheem woar: Geburtsdoache, Kreastdoag, Ustern, Hochzeire ean de Familje, Ausflieg, Urlaabe, wann mear Owends all sesomme geasse hu, das woar eefach schie. Nooch de Schoulzeit ännert sich goar manches. Ower deas Läwe fingt schu lang fierher o.

Aich hu einiche Oabschiedsfeiern ean veschiedene Schoule meatgemoacht. Woar nitt immer alles schie. Ower woas maich immer begeistert hott: Wann do vonne junge Leu stanne, deene mear osee konnt, dass se o sich gläwe, dass se aach ewing stolz off saich soi. Ean do eas eas ganz egal, was eas fier ean Oabschluss eas. Ean Oabschluss eas wichdich, ower oab mear speerer emo ea gout Läwe hott, hängt aach noch vo ganz viele annern Deanger oab. Deat Woch woar aich aach off ear Oabschlussfeier. Es woar die Schinnst, däi aich bis etz eleabt hu. Nix Bomasdisches, kee Armaniklärer woan se se. Ower fast alle harre sich erausgebotzt. Eas wurd gelacht, gesunge ean gereimt. Eas goab schiene Rede. Mear konnt sich als ean als nur freue. Ja, eas gitt fier se all irchendwäi weirer. Ower eas eas ean Oabschied. Ewing schlucke musst mear deshalb aach. Mier als Ellern soa »Dankeschön!« Dankeschön fier drei goure Juur.

Auen Kutschersch Burkhard

Auch interessant

Kommentare