Wäi gemuhlt

  • Burkhard Bräuning
    VonBurkhard Bräuning
    schließen

Geasten stand häi o dem Platz ean Text vo Katrin Hanitsch. Das eas ea Kollechin. Ean däi schreab iwer Vulkane - ean de Eifel ean eam Fuulsberch. Was ean de Eifel so oabgitt, weas aich nitt. Eas efach weit fott. Ower de Fuulsberch, dodriwer kann aich was gesoa: Das eas ea ganz besonnersch Mittelgebirche. Do eas de Burre nitt so goaud wäi ean die Werrera, ower dodefier hu mier Fuulsbercher eam Weander Schnäi, ean aach eam Sommer kann mear rodeln.

Wann mear do owe offem Hoherodskopp stitt ean ea klur Sicht herrscht, do kann mear bis nooch Frankfurt gucke. Däi Skeilein sieht dann gespentisch aus. Ower wu aich droff enaus will: De Fuulsberch eas deas schinste Gebirche iwerhäbt. Wäi gemuhlt. Eam Fuulsberch, do läft deas Läwe noch geodned. Mear least sich Zeit, mear eas gedellich. Die Quetsche hänge zwä Juhr, bis se goud soi. Mir hu de schinste Niwwel, de weißeste Schnäi, de bloesde Himmel, die foarwichste Rächeboache. Mir hu die schinnst Mundoart, mir seange schinner, bei ihs roant’s mie wäi anerschtwu, ower mir hu aach mie Sonnescheu wäi zoum Beispiel Schottland, wuus ower aach viel roant. Aich hu jo, wäi ihr bestimmt aach, einiche Werreräpps. Normale ean aach welche meat Unwerrerwarning. Do kann mear genau see, wus groad roant. Wus do owe immer roant, eas ean dem Städtche Allepuul (geschrewe; Ullapool). Ower sereck ean Fuulsberch: Mir soi kee Ogewer, ower woas wuhr eas, muss wuhr bleiwe: Ihsen Vulkan eas de schinnste vo alle.

Auen Kutschersch Burkhard

Das könnte Sie auch interessieren

Kommentare