Ean volle Bräibkasde

  • Burkhard Bräuning
    vonBurkhard Bräuning
    schließen

Ihr läiwe Leut. Doas woar ea Deang: Om Samsdoadmoije, eas woar noch nit emo oacht Auer, do guckt aich wäi immer ean moin Mailbräibkasde vo de Zeiring. Ei woas soll aich soa: Do läche schu ea masse Bräiwe dean, also Emails. Aich hu gelease ean gelease, ean hu gelacht ean hu gelacht. Ach was woar das schie. Der Schdreffeler, der hat’s auch genauso ogedo wäi mir. Aich kann mich häi nur vo Hearze bedanke fier däi boarwoarisch schiene Beschwreiwinge, was ean Schdreffeler eas. Ean de Herr Helge Braunroth, der das Woard jo eans Spiel gebrocht hat, dear hott me sogar ean richdiche Bräib geschrewe. Also medd de Post geschucht. Ean met deam Bräibdräicher kome noch mie. Aich soi ganz platt. Dodemet har aich nitt gerechelt.

De Herr Braunroth hot mear ach geschrewe, wuher das Woad kimmt: Eam Huchdeutsche sät mer: Straffälliger. Eam Platt deat mer so: Ean Schdreffeler eas eaner, der ea Deang gedruht hott. Ower bei ihs eam Derf eas das ach eaner, der allerhand ofingt, ower naut feaddich mächt. Deam mer ower nitt so richtich bies soi kann. Also, die Bandbreite eas gruß. Mundart halt. Ean weil ihr all so schie geschrewe hott, sogoar häi aus moim Derfche (danke, ihr Stockhäuser ean Ex-Stockhäuser), kann aich mich nitt entschäre. Ean do hu aich gedocht, vedient hot’s jo de Lihrer Braunroth aus Wearrefeall. Der gritt eatz däi DVD. Ean aich hoffe, do hott der e wing Spass droh.

Ean auch all sesomme wünsch aich vo Hearze wonnerschiene ean gesechnete Chreastdoag. Bleibt gesond, bleibt wäi ear seid. Aich kann eatz nitt jedem persönlich antwodde, ower aich du häidemett jedem herzlich dange. Eas woar ean gruße Spass. Bleibt gesond!

Alles Goare wünscht auch de Kutschersch Burkhard

Das könnte Sie auch interessieren

Kommentare