1. Gießener Allgemeine
  2. Hessen

De Hond

Erstellt:

Von: Burkhard Bräuning

Kommentare

So, do soi aich wirre. Eas eas Donnerschdoag ean aich seatze ean moim Büro - deheem innerm Dachstouhl. Do woarsch die ganze Doache oarg häß. Eatz hot eas sich ewing oabgekoilt. Neawich mier laid de Hond, padong, die Hündin. Se häst Jima, ean schnoarcht wä ean Dachratz. Dodebei woar säi die eenzich eam Haus, däi bei deare Hetz noachts geschloofe hott.

Also eichentlich misst aich eatz schloofe, ower wann aich schloofe, kann aich naut geduh, also irchendwas, nitt nur ärwen. Aich deanke immer: Mear muss ean Beweching bleiwe, sonst rost mear ean. De Hond, also die Hündin, däi dout om läibste schloofe, ower ear Easse schlabche, ower sich Streicheleinheite oabhoarn. Alle Leu, däi zou ihs komme, däi misse ze allerearscht die Jima streicheln, sonst eas se beleidicht. Eas halt ea klee Sensibelche, ihsen Hond. Ower se hott ea gout Hearz, eas ea treu Seelche. Eatz eas ihs Jimache enoab gegange, weil onne ihs jingst Doachter sich groad ea Froisteack mächt. Ean Bleack off die Auer säd mear: Eas eas gleich 12. No ja, wann mear jung eas ean Firje hott, dann froisteckt mear dann, wann annen Leu eas Midoageasse offen Deasch stean. De Hond hofft nadierlich, das out vom Deasch eroabfällt, ower elegant fanngelosse weard. Do eas se dann schneall debei. No ja, ihs Klee easst jo nur gesonde Sache, ower soa mear emo halbgesonde Sache. Ower se eas so gout wäi Weagetarierin. Was jo aich fo mir nitt soa kann. Ower aich ärwen dro. Eichentlich wollt aich jo hau iwer die Pelletsvekäufer herzäie. Däi soi jo freacher als freach, dreiwe die Preise nooch owe, das eem iwwel weard, ower do gie aich irchendwann noch emo länger droff ean. Macht’s gout.

Auen Kutschersch Burkhard

Auch interessant

Kommentare